ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 เอธิโอเปีย มีประชากร 110,301,909 ตามข้อมูลของสหประชาชาติ ดังนั้นถ้าครึ่งหนึ่งของประชากร ออกไปปลูกต้นกล้า หรือปลูกรอบๆ ไร่นาและบ้าน คนละ 5-6 ต้น ก็จะได้ 350 ล้านต้น seedling คือต้นกล้า เหมือนที่ขายกันในถุงดำ ขนาดเล็กๆ ไปจนถึงโตไม่เกิน 3 ฟุต

ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และมหาประชาชนในการปลูกต้นไม้ มาจากการที่เอธิโอเปีย ขาดแคลนน้ำอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน มีการตัดไม้ทำลายป่าจำนวนมาก จำนวนน้ำฝนน้อย เขื่อนพลังงานไฟฟ้ามีน้ำเหลือน้อย และต้องหยุดการส่งไฟฟ้าให้กับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ซูดานและจิบูติ อีกทั้งยังควบคุมการจ่ายประแสไฟฟ้าให้กับประชาชนด้วย

เอธิโอเปีย มีพื้นที่ป่า ในสัดส่วนเพียง 14% ของพื้นที่ทั้งหมด

ประเทศไทย มีพื้นที่ป่าในภาคเหนือร้อยละ 64.17 ภาคกลาง มีร้อยละ 21.37 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ป่าไม้น้อยที่สุดคือร้อยละ 15.03 ภาคตะวันออก ร้อยละ 21.93 ภาคตะวันตกมีพื้นที่ป่าไม้ 59.08 และภาคใต้ร้อยละ 24.28 แม้ภาคใต้จะมีพื้นที่ป่าไม้ไม่มากนัก แต่เป็นภาคที่ได้รับประโยชน์จากปริมาณน้ำฝนจากมรสุมเป็นระยะเวลานานในแต่ละปี

ในปีแห่งอิทธิพล El Nino ช่วงแห่งความแล้งยาวนานกว่าทุกปีถึง 2 เท่า นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 มาจนถึงปัจจุบัน และเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 ฝนก็ยังทิ้งช่วงในเกือบทุกพื้นที่ ทำให้เกิดภาวะวิกฤตเรื่องน้ำ ทั้งสำหรับบริโภคและเกษตรกรรม

เขื่อนหลักบางเขื่อนมีปริมาณน้ำน้อยมาก เช่นเขื่อนป่าสัก มีปริมาณน้ำเพียงร้อยละ 4 ทะเลสาบดอยเต่า ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักแห่งหนึ่ง มีสภาพน้ำน้อย ถึงขาดน้ำมาตลอดช่วง 10 ปี ในปีนี้ทะเลสาบดอยเต่าน้ำแห้งจนกลายเป็นทุ่งกว้างรัศมีถึง 10 กิโลเมตร ทะเลสาบไม่มีน้ำสำหรับการบริโภค การเกษตร การท่องเที่ยวปิดสนิท ชาวบ้านไม่มีโอกาสหาปลาเลี้ยงครอบครัว

ประชากรไทย มีจำนวนประชากร 69 ล้านคน (2560) หากคนไทยจำนวน 35 ล้านคน ปลูกกล้าไม้และดูแลให้เติบโตคนละ 3 ต้น จะมีต้นไม้เพิ่ม 100 ล้านต้นโดยประมาณ แต่การปลูกป่า มีเงื่อนไขว่าต้องช่วยกันดูแลจนต้นไม้มีอัตราการรอดตาย และเติบโตโดยธรรมชาติได้

เวลาไปเที่ยวเขื่อน ทะเลสาบ อ่างเก็บน้ำ ในทุกภูมิภาคของประเทศ ลองสังเกตุสภาพป่าไม้โดยรอบว่าพอจะเป็นแหล่งเก็บน้ำ ให้มีน้ำไหลลงสู่ลำธาร ลำเหมือง หรือแม่น้ำได้หรือไม่ คนไทยต้องไม่รอแต่ฝนพระราชทานอย่างเดียว ต้องลงมือช่วยกันด้วยวิธีตามหลักวิทยาศาสตร์ มากกว่าการแห่นางแมว หรือทำพิธีขอฝนทางไสยศาสตร์อื่นๆ เช่นทำหุ่นลามก ร่วมเพศกันกลางสี่แยก หรือรวมกลุ่มกันพูดจาสัปดน เพราะเชื่อว่าจะทำให้ฟ้าผ่า และเกิดฝนตกชาวเอธิโอเปีย ยังร่วมแรงร่วมใจกันได้ คนไทยย่อมทำได้เช่นกัน เมื่อฝนมาอย่างต่อเนื่อง ตามที่ฤดูกาลควรจะเป็น อัตรารอดของต้นกล้าย่อมสูงขึ้น แต่ความสำเร็จของการปลูกป่า จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อรัฐไม่ปล่อยให้มีการบุกรุก ทำลายป่ากันไปเรื่อยๆ เพราะขาดประสิทธิภาพทางกฎหมาย

ภาพข่าวจากสำนักต่างๆ พาดหัวข่าวว่า “เอธิโอเปียทำลายสถิติโลกโดยปลูกต้นไม้ 350 ต้น ในวันเดียว” และมีภาพข่าวจากกิจกรรมจริงน้อยมาก มีแต่ภาพข่าวประชาสัมพันธ์จากคนใส่เสื้อเชิร์ตและกางเกงสแล็ค แต่คนไทยไม่ต้องทำตามเพื่อสร้างสถิติ ปลูกและดูแลกันจริง ๆ ไม่ใช่เกิดสำนึกเฉพาะเวลาที่เห็นภูเขาหัวโล้นในจังหวัดน่านเมื่อ 2 ปีก่อน หรือเห็นดอยเต่าและเขื่อนป่าสักแห้งขอดในปีนี้ แต่พอมีน้ำใช้ ก็หมดสำนึกแล้ว

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-07-29/ethiopia-plants-350-million-trees-in-one-day-to-combat-drought?fbclid=IwAR01eNfYlGBJCJfq8SLcDYdAi5c-SwwUiFBrpyuGtWA3TzrFZi9laj3sU3c