สันตะปาปาแฟรนซิส มาจากอาร์เจนติน่า จากซีกโลกใต้ ที่บางครั้งถูกเหยียดว่าเป็นโลกที่สาม เป็นประเทศกลุ่มลาตินที่มีคนยากจนมากมาย ไม่ใช่เป็นสันตะปาปาเชื้อสายยุโรปดังที่ผ่านมาหลายร้อยปี (ท่านมีลักษณะเป็นฝรั่งผิวขาวเพราะพ่อแม่เป็นชาวอิตาลี)

ท่านทุ่มเทให้กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ ปกป้องสิทธิของสตรีและเด็ก และเอาโทษกับพฤติกรรมโสมมภายในศาสนจักร ท่านปฎิเสธชีวิตหรูหรา และไม่ย้ายเข้าพำนักในวังของวาติกันหลังจากได้รับตำแหน่ง ท่านประกาศว่า ท่านเชื่อในวิทยาศาสตร์ ซึ่งสวนทางกับกรอบความคิดของแคธอลิค เช่นเรื่องวิวัฒนาการของมนุษย์ตามทฤษฎีของดาร์วิน อันสวนทางกับคำสอนว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างมนุษย์และสรรพสิ่ง อีกทั้งเรื่องความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีบทบาทต่อการดำรงชีวิต ท่านกล่าวถึงฝ่ายที่ต่อต้านท่าน และความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีแห่งแคธอลิคว่า ทำตัวเป็นขุนนางและข้าราชการที่โหนคำสอนไว้อย่างเหนียวแน่น

คำสำคัญสำหรับสันตะปาปาแฟรนซิสในการทำงานคือ Mercy ความเมตตากรุณา และไม่ประนามกลุ่ม LGBTQ ดั่งเช่นขนบของแคธอลิค และได้กล่าวว่า “หากมนุษย์คนหนึ่งเป็นเกย์ มีศรัทธาต่อพระเจ้า มีจิตประสงค์ที่ดี ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิจะตัดสินเขา ปัญหาไม่ใช่เรื่องเพศวิถี แต่ทุกวิถีต้องอยู่กันอย่างมีภราดรภาพ”

ท่านได้กล่าวว่า สิ่งที่โลกปัจจุบันต้องการคือไมตรีจิต ที่ต้องพัฒนาขึ้นในตัวบุคคล เพื่อให้มนุษย์อยู่ร่วมกันได้ฉันท์พี่น้องอย่างสงบสุข แม้จะมีความแตกต่างทางเชื้อชาติ และ..

ก่อนที่จะเสด็จเยือนเมืองไทย พระสันตะปาปาแฟรนซิส ท่านได้กล่าวไว้ว่า อยากให้โลกมองดูประเทศไทยเป็นตัวอย่าง ที่ได้เข้าใจอุดมคติในเรื่องนี้ตลอดมา ว่าชาตินั้นย่อมประกอบด้วยผู้คนต่างชาติพันธุ์และเชื้อชาติที่อยู่ร่วมกันได้อย่างปรองดอง

พระนาม แฟรนซิส นั้น เป็นการสดุดีนักบุญอิตาเลียน Saint Francis of Assisi (คศ. 1182-1226) จากชื่อเรียกในภาษาอิตาเลียนว่า Francesco d’Assisi ฟรานเชสโก ดัสซิซี ดังนั้น ไม่ต้องออกเสียงเป็นฝรั่งเศสว่า ฟรังซิส